Com facturar si tenim una botiga online

Les botigues online han guanyat pes en el mercat a causa de l’extensió de l’ús d’internet i els avantatges que ofereixen pel que fa a disponibilitat. En aquest article, anem a indicar què cal valorar a l’hora de vendre un bé o servei per aquest mitjà.

 

Forma jurídica

En primer lloc, serà important valorar la forma jurídica que cal adoptar, en funció de les circumstàncies de cada cas. A partir d’aquí, es derivarà el com facturar.

 

És habitual que empreses ja consolidades en algun sector obrin un apartat de botiga online. Si és així, no cal fer res en especial, ja que, al ja existir una persona jurídica (SL, SA o cooperativa), ja es pot facturar sense problemes.

 

Un altre cas és el d’una botiga online en què aquesta activitat és el core business, o activitat econòmica principal. En aquest cas, convindrà donar-se d’alta com a autònom a la Seguretat Social per poder emetre la factura online sense límits de quantitat.

 

Tot i que no és recomanable, hi ha la possibilitat d’emetre factura sense estar donat d’alta com a autònom, sempre que la quantitat sigui inferior a 9.906,40 euros a l’any. Això sí, cal estar donat d’alta en el cens d’empresaris, professionals i retenidors.

 

Registre en l’IAE

En el cas de nous autònoms, després de donar-se d’alta com a tals hauran de cobrir l’epígraf de l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) que, bàsicament, indica quina és l’activitat que es va a realitzar perquè sigui compatible amb la factura en línia que es va a emetre.

 

Referent a això, és important indicar que és possible donar-se d’alta en més d’un epígraf a través dels models 036 i 037 i modificar-los quan es consideri oportú. El model 303 facilitarà la liquidació dels corresponents impostos, tant IVA com els d’Autònoms.

 

 

Emetre factures

Un cop tenim totes aquestes qüestions en ordre, passem a la facturació pròpiament dita. Les dades que es necessiten són els següents, tant del comprador com del venedor: nom i cognoms de la persona física o de la persona jurídica, adreça completa, NIF o CIF. Es recomana també facilitar un número de contacte.

 

És important, a l’hora de fer la facturació onlne, haver deixat clarament establert qui paga les despeses d’enviament. En el cas que els pagui el client, s’inclouran a la base imposable i el corresponent IVA, encara que si es fa per Correus no caldrà aplicar-lo.

 

Factures nacionals

En el cas de les factures nacionals, a més d’aquestes dades, cal incloure l’IVA, variant el tipus de gravamen entre el 4%, el 10% i el 21% en funció de l’article. A la base imposable se li sumarà l’IVA i, amb això, es sumarà el total.

 

Factures a la Unió Europea

En el cas de facturar en països de la Unió Europea, el primer serà donar-se d’alta com a operador intracomunitari a través del Registre d’operadors intracomunitaris (ROI) i del model 036.

 

Les factures a països de la Unió Europea es faran sense IVA, però això no vol dir que no calgui pagar-lo. En les liquidacions trimestrals d’aquest impost s’inclouran les quantitats suportades corresponents a les factures intracomunitàries que hàgim expedit.

 

Factures a tercers països

En el cas de facturar a tercers països, en primer lloc, caldrà estudiar les despeses de duana i els requisits que s’exigeixen per a la comercialització de béns i serveis, podent variar una enormitat d’un país a un altre.

 

No obstant això, és important indicar que, per regla general, les exportacions a tercers països es facturaran sense IVA.

 

 

Cobrament

Si de vegades assegurar amb clients coneguts és complicat, en aquest format cal redoblar les precaucions, per aquest motiu sigui fonamental buscar mètodes que permetin guanyar en tranquil·litat.

 

La primera manera de cobrar és la transferència bancària a compte, que permet comprovar que el pagament s’ha realitzat correctament. Per al venedor suposa un gran avantatge, però de vegades el comprador pot considerar que està pagant alguna cosa sense tenir la garantia que el va a rebre i havent d’esperar diversos dies.

 

El segon mètode, i el més utilitzat, és la targeta de crèdit. En aquest cas, el propietari de la botiga online necessitarà un TPV virtual i el cobrament serà instantani, podent enviar un missatge a totes dues parts una vegada que s’hagi efectuat. D’aquesta manera, s’escurça l’espera i el termini de lliurament de la mercaderia.

 

Finalment, una altra forma de pagament, especialment per a petites transaccions internacionals, és Pay Pal, encara que per a empreses el compte gratuït està subjecta a no sobrepassar una determinada quantitat. És un mètode segur i és el preferit per molta gent, tant per les garanties que ofereix com pel servei de conversió automàtica de més divises.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *